§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy RapidLike, dostępny pod adresem internetowym www.rapidlike.pl, prowadzony jest przez Mateusza Grzenię prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Grzenia RapidLike, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5842779417, REGON 381887048.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Grzenia RapidLike, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5842779417, REGON 381887048
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.rapidlike.pl.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.
 14. Operator – osoba fizyczna odpowiedzialna za wykonanie świadczeń opisanych w informacji o danym Produkcie Sklepu.

§3 Kontakt ze sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 2. Adres pocztowy Sprzedawcy: aleja Rzeczypospolitej 7c/73, 80-369 Gdańsk
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 54 1140 2004 0000 3402 7624 0839.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz dodatkowe usługi (lepsza jakość lub/i wyższy standard realizacji), które Klient może dołączyć do danego Produktu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. adres poczty elektronicznej Klienta,
  2. hasło zabezpieczające konto.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

§7 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, wybrać opcje wybranego Produktu, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny),
  2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§8 Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  2. płatności elektroniczne.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Zamówienie jest przekazywane Operatorowi w terminie od 1 do 168 godzin, na co wpływ mają:
  1. metoda płatności (data otrzymania wpłaty),
  2. rodzaj zamówienia,
  3. ilość złożonych zamówień w czasie złożonego zamówienia przez Klienta,
  4. problemy techniczne Sklepu,
  5. błędnie wprowadzony link,
  6. obciążenia serwisu Sklepu bądź Operatora,
  7. aktualizacji prowadzonych na stronach, których dotyczy wykupiona usługa,
  8. dni ustawowo wolnych od pracy,
  9. zgrupowania lub szkolenia kadry.
 4. Wysoka jakość to konta o uzupełnionym profilu posiadające własne zdjęcia z często 30 dniową gwarancją trwałości od Operatora.
 5. Komentarze wysokiej jakości zakupione w Sklepie mogą zawierać polskie odpowiedzi do zdjęć lub filmów lecz nie muszą one pochodzić z Polskich kont.
 6. Polubienia obserwacje, komentarze, subskrybcje, wyświetlenia lub inne usługi uzyskane za pomocą Sklepu mogą pochodzić z kont z całego świata i nie muszą pochodzić od polskich użytkowników.
 7. Sklep nie ma możliwości cofnięcia lub usunięcia pozyskanych dla klienta usług, a wszelkie spadki lub błędne naliczanie mogą wynikać z:
  1. wyboru jakości przez klienta,
  2. ingerencji programów lub osób trzecich,
  3. aktualizacji stron, na których są wykonywane usługi,
  4. wysokiej aktywności społeczności istniejącej na profilu klienta przed realizacją zamówienia.
 8. Reklamacji nie podlegają spadki opisane w §9 pkt 7.1, 7.2 oraz 7.4.
 9. Opcja stopniowego dodawania to dodatkowa opcja dla klienta polegająca na podzieleniu w czasie pozyskiwanych obserwacji, polubień, subksrybcji, wyświetleń, komentarzy, odtworzeń lub innych usług świadczonych w Sklepie jeżeli wykupiona ilość to przynajmniej 200. Minimalne dodanie na jeden okres czasowy wynosi 100 i nie podlega zmianom. Klient zobowiązany jest do podania informacji o czasie rozłożenia zamówienia w polu „Dodatkowe Informacje”, w formularzu dokonywania płatności. Jeżeli jednak tego nie zrobi rozłożenie w czasie będzie losowe. Zamówienia o zbyt małej ilości zostaną dodane tradycyjnie i nie podlegają reklamacjom.
 10. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. Zgodnie z artykułem 38. punkt 1. ustawy o prawach konsumenta informujemy, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep, Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymanych usług. Konsument, który chce skorzystać z odstąpienia, zobowiązany jest do wysłania żądania  pisemnie na adres podany w §3 z następującymi informacjami:
  1. imię bądź nazwa użytkownika, na które zostało złożone zamówienie,
  2. stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość,
  3. datę zakupu oraz płatności,
  4. nazwę zakupionej usługi,
  5. kwotę jaką konsument zapłacił za daną usługę.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi, który wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług oraz rozpoczęcie usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Po pomyślnej realizacji usługi (w terminie krótszym niż 14 dni po zawarciu umowy) zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§11 Reklamacja

 1. Na stronach Sklepu szczegółowo opisana jest każda usługa wybranego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi usługę zgodną z opisem Produktu.
 3. W przypadku, gdy opis usługi wybranego Produktu różni się od otrzymanej usługi przez Klienta, przysługuje mu prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis różnicy otrzymanej usługi od tej opisanej na stronie Sklepu, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 7. Od wyniku reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania, które może złożyć w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

§12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym z wybranych usług, Administrator udostępnia zebrane link podany przez Klienta w zamówieniu Operatorowi.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Wrażliwe dane Klientów, zakupujących Produkt wymagający podania loginu oraz hasła do swoich kont są przechowywane na serwerach firmy dashlane.com. Firma ta zajmuje się dbaniem o najbezpieczniejsze przechowywanie wrażliwych danych.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Korzystanie ze stron Sklepu jest jednoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych postanowień.